Information om stiftelsens verksamhet 2021
 
Även 2021 har varit ett annorlunda år för Stiftelsen Sannes Minne liksom samhället i övrigt. På grund av coronarestriktioner hölls ett försenat årsmöte först  28 april och då som digitalt möte. Glädjande nog deltog hela 23 av fullmäktiges 28 ledamöter i mötet, den högsta närvaron i mannaminne. 
 
Vid årsmötet valdes Torgny Bogärde till ny ordinarie ordförande och Anna Karlsson som styrelseledamot.  Styrelsen har fortsatt att internt omorganisera arbetet, vilket påbörjades föregående år och bl.a. modernisera hemsidan. 
 
Antalet sökande uppgick till 93 och 84 personer uppfyllde ställda villkor avseende civilstånd, ålder, bostadsort och högsta godtagbara inkomst. De beviljades ett bidrag på 12.000 kronor vardera, en höjning med 2.000 kronor jämfört med tidigare år.
 
Även på den ekonomiska fronten har det varit turbulent med stora svängningar på börsen och under andra halvåret mot allt högre börsvärde. Initialt intog stiftelsen en försiktig hållning med en stor kassa. Efter hand har andelen aktier ökats och uppgår nu till 77 %, räntebärande papper till 12 % och likvida medel till 11 %. Stiftelsens samlade förmögenhet uppgår  till 51,9 miljoner kronor per 1 december 2021, en ökning med 14 % jämfört med samma tidpunkt i fjol. 
 
Totalt har räntor och utdelningar flutit in med 2,1 million kronor. Det är den högsta siffran i stiftelsens historia och glädjande även på så vis, att avkastningen ger bra utrymme för utdelningar kommande år. 
 
STIFTELSEN SANNE MINNE
Styrelsen